Ponuka služieb

 

1. Inžinierskogeologický prieskum pod stavebné objekty
2. Návrh na odvodnenie podzemných vôd pri zakladaní stavieb pod hladinou podzemných vôd: výpočty predpokladaného množstva čerpaných vôd, spôsob odvodnenia a zabezpečenia stavebných jám v konkrétnych geologických pomeroch, realizácia odvodnenia, spôsob vypúšťania čerpaných vôd vsakom,...
3. Pomocné technické práce pre inžiniersku geológiu s vyhodnotením – vrtné práce, odbery vzoriek vody a zemín, laboratórne práce pôdnej mechaniky (klasifikačné zaradenie zemín,...), dynamické penetračné skúšky s vyhodnotením (ťažká súprava, alebo prenosná stredne ťažká súprava)
4. Spracovanie odborných hydrogeologických posudkov pre vodoprávne konania – riešenie dažďových vôd vsakom, posudok k ČOV, návrhy pásiem hygienickej ochrany vodárenských zdrojov pitných vôd, ...
5. Návrhy, budovanie a prevádzka monitorovacích systémov podzemných vôd
6. Spracovanie rizikových analýz území
7. Návrh a realizácia sanácii
8. Budovanie nových vodárenských zdrojov pitných vôd
9. Odborné konzultácie v oblasti hydrogeologický prieskum, inžinierskogeologický prieskum a geologický prieskum životného prostredia

 

FOTO