Kontakt

 

AG audit, s.r.o.
Hraničná 17, 821 05 Bratislava
0911 273 912, 0911 430 748
e-mail dobrovoda@agaudit.sk

Konatelia spoločnosti:
1. Mgr. Peter Dobrovoda, tel 0911 430 748 - oblasť hydrogeológia a inžinierska geológia
2. Mgr. Dalibor Dobrovoda, tel: 0911 273 912 - oblasť inžinierska geológia a hydrogeológia
3. Mgr. Romana Dobrovodová, 0911 289 453 - obchodné a fakturačné oddelenie

 


Zväčšiť mapu

 

PONUKA SLUŽIEB
1. Inžinierskogeologický a geotechnický prieskum podložia stavieb - vrtné práce, penetračné skúšky (Edef, ID zemín,... in situ), laboratórne rozbory pôdnej mechaniky, záverečné spracovanie a vyhodnotenie...
2. Hydrogeologický prieskum - vybudovanie nových zdrojov podzemnej vody, zhodnotenie a zaradenie podľa kvality vody, návrhy a zmeny PHO,... Budovanie a prevádzka monitorovacích systémov podzemných vôd, spracovanie odborných hydrogeologických posudkov a prác pre vodoprávne konania (podľa Vodného zákona č. 364/2004 Z.z.)- nakladanie s vodami, vypúšťanie dažďových a odpadových vôd vsakom, tepelné čerpadlá...
3. Spracovanie rizikových analýz, EIA, zistenie zhodnotenie územia podľa stupňa znečistenia,...
4. Odvodnenie stavieb pri zakladaní pod hladinou podzemnej vody - návrh na zabezpečenie stavebnej jamy, výpočet prítokov, návrh spôsobu vypúšťania (vsak), podklady pre povolenie nakladanie s podzemnými vodami (Vodný zákon č. 364/2004 Z.z.), realizácia čerpania
5. Sanácia prostredia (zemín a podzemnej vody)- návrh metodiky podľa typu znečistenia, realizácia, vyhodnotenie

Odborná spôsobilosť MŽP SR č. 420/93 – inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum a geologický prieskum životného prostredia