Vítajte na stránke spoločnosti AG audit, s.r.o.

 

Spoločnosť  vykonáva odborne spôsobilé geologické služby v oblasti inžinierskej geológie, hydrogeológie a sanácie znečistenia horninového prostredia a podzemných vôd. Vlastnými kapacitami vykonávame vrtné práce menšieho rozsahu, dynamické penetračné skúšky ťažkou penetračnou súpravou (DPH) a v stiesnených podmienkach prenosnou stredne ťažkou dynamickou penetračnou súpravou (DPL a DPM), odber vzoriek zemín a vody a ich hodnotenie. Technické práce v oblasti zakladania stavieb pod hladinou podzemnej vody - odvodnenie základových jám a odborné hodnotenia ochrany životného prostredia.

Odborné práce sú vykonávané podľa Geologického zákona č. 569/2007 Z.z. a Vykonávacej vyhlášky č. 51/2008 k zákonu odborne spôsobilou osobou pre oblasť inžinierska geológia, hydrogeológia a geológia životného prostredia, s právom použitia guľatej pečiatky č. 420/1993.

 

 

PONUKA SLUŽIEB
1. Inžinierskogeologický a geotechnický prieskum podložia stavieb - vrtné práce, penetračné skúšky (Edef, ID zemín,... in situ), laboratórne rozbory pôdnej mechaniky, záverečné spracovanie a vyhodnotenie...
2. Hydrogeologický prieskum - vybudovanie nových zdrojov podzemnej vody, zhodnotenie a zaradenie podľa kvality vody, návrhy a zmeny PHO,... Budovanie a prevádzka monitorovacích systémov podzemných vôd, spracovanie odborných hydrogeologických posudkov a prác pre vodoprávne konania (podľa Vodného zákona č. 364/2004 Z.z.)- nakladanie s vodami, vypúšťanie dažďových a odpadových vôd vsakom, tepelné čerpadlá...
3. Spracovanie rizikových analýz, EIA, zistenie zhodnotenie územia podľa stupňa znečistenia,...
4. Odvodnenie stavieb pri zakladaní pod hladinou podzemnej vody - návrh na zabezpečenie stavebnej jamy, výpočet prítokov, návrh spôsobu vypúšťania (vsak), podklady pre povolenie nakladanie s podzemnými vodami (Vodný zákon č. 364/2004 Z.z.), realizácia čerpania
5. Sanácia prostredia (zemín a podzemnej vody)- návrh metodiky podľa typu znečistenia, realizácia, vyhodnotenie

Odborná spôsobilosť MŽP SR č. 420/93 – inžinierskogeologický prieskum, hydrogeologický prieskum a geologický prieskum životného prostredia